LAG Panonski fijaker

Lokalna akciona grupa„Panonski fijaker“ je udruženje građana osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti upravljanja ruralnim razvojem u skladu sa LIDER principima sa krajnjim ciljem unapređenja kvaliteta života lokalnog stanovništva.

LAG čini novi oblik interesnog udruživanje i javno-partnerskog povezivanje javnog, privatnog i civilnog sektora.

LAG deluje na 15 naseljenih mesta: Aleksa Šantić, Bački Monoštor, Bački Breg, Bezdan, Gakovo, Doroslovo, Kolut, Kljajićevo, Svetozar Miletić, Stanišić, Stapar, Riđica, Rastina, Telečka, Čonoplja koja administrativno pripadaju gradu Somboru.

Ključ uspeha se ogleda u stvaranju partnerstva kako između civilnog, privatnog i javnog sektora na lokalnom nivou tako i sa drugim zemljama koje su članice EU.
Vizija LAG-a jeste da svako ima mogućnost da pravi promene pomoću kojih će brzo i efikasno moći da odgovori na društvene izazove.

Misija je da oblikuje inovativne, preduzetničke i konkurentne ruralne zajednice da omogućavaju društvenim preduzetnicima da napreduju i omoguće ljudima koji žive u ruralnim sredinama da razmišljaju i deluju kao donosioci promena.

Zadaci LAG-a: promovisanje saradnje (lokalne, regionale, nacionalne, međunacionalne), podrška razvoju (tehnička pomoć), povezivanje interesnih grupa usmeravanje razvoja kroz implementaciju Lokalne strategije ruralnog razvoja, identifikacija projekata od interesa za područja, podsticanje inovacija.

Share this article